صفحه آرشیو

غدیر خم و سقیفه بنى ساعده (۴)

غدیر خم و سقیفه بنى ساعده (۴)

غدیر خم و سقیفه بنى ساعده (۴) نقل غدیر در منابع کتاب ها و آثار حدیثى، تفسیرى، تاریخى و کلامى امامیه مشحون از واقعه غدیر و اثبات این قضیه و استدلال و احتجاج به مدلول و محصّل آن است. دانشمندان اهل سنت نیز این واقعه را محقق…