صفحه آرشیو

غیبت

غیبت

غیبت و بیعت

غیبت و بیعت ...در این صورت نتیجه می گیریم:اولاً مسئله اجتهاد و تقلید یکی از اساسی ترین و عمومی ترین مسائل حیاتی انسان می باشد و هر انسانی پای به دایره اجتماع می گذارد از لحاظ رویه اجتهاد و تقلید ناگزیر است. ثانیاً هر انسانی در بخش بسیار…