صفحه آرشیو

فرستادن خلفا به ماموریت توسط پیامبر

فرستادن خلفا به ماموریت توسط پیامبر

فرستادن خلفا به ماموریت توسط پیامبر چرا پیامبر به امثال ابوبکر و عمر و خالد ابن ولید و... مأموریت میداد و آنها را بعنوان نماینده خود قرار میداد؟ پیامبر اکرم(ص) هیچگاه به افرادی که ذکر کردید ماموریتی نمی داد مگر برای اینکه چهره آنان را بر…