صفحه آرشیو

فرق امام و خلیفه

فرق امام و خلیفه

فرق امام و خلیفه فرق امام و خلیفه چیست؟ پاسخ اجمالی اگر چه به نظر برخی از دانشمندان اهل سنت؛ مانند ابن خلدون تفاوتی بین امام و خلیفه وجود ندارد و هر دوی اینها به یک معنا که همان نیابت از صاحب شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا…