فرق نظام ولائی با پادشاهی     ولایت و ولایت پذیری چه تفاوتی با سلطنت و پادشاهی دارد؟ پاسخ اجمالی بین نظام ولایی و حکومت اسلامی با نظام و حکومت پادشاهی فرق های اساسی وجود دارد که این فرق ها در چند محور قابل بررسی است: الف. در مشروعیت: مشروعیت نظام های ولایی، مستند به […]