صفحه آرشیو

فرهنگ زندگي

فرهنگ زندگي

آشنایی با آیین سیک

۱-سرگذشت نانکبنیانگذار آیین سیک به نام گورو نانک به سال ۱۴۶۹ در خانواده ای از طبقه کشاتریاها در یکی از روستاهای لاهور به دنیا آمد. او از عرفای مسلمان و هندو استفاده کرد. سپس به کشورهای اسلامی و زیارت مکه معظمه رفت و سرانجام آیین سیک را که…

فرهنگ و زندگی کوثری و تکاثری (قسمت اول)

فرهنگ و زندگی کوثری و تکاثری (قسمت اول) تکاثر: تکاثر به معنای مال اندوزی و گنج سازی و فزون طلبی است. راغب اصفهانی در مفردات آورده است که تکاثر به معنای همچشمی کردن و مسابقه گذاشتن در فزونی مال و عزّت های مجازی و نازیدن به فزونی و…

فرهنگ و زندگی کوثری و تکاثری (قسمت دوم)

فرهنگ و زندگی کوثری و تکاثری (قسمت دوم) اشاره: درقسمت اول این موضوع، واژه تکاثر، ریشه های بروز تکاثر (حس افزون طلبی) و عوارض و ضایعات تکاثر در مسائل اجتماعی،اقتصادی و اخلاقی مطرح گردید. اکنون در قسمت دوم این موضوع به نشانه هایی از…