مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: فرهنگ زندگي

آشنایی با آیین سیک

۱-سرگذشت نانکبنیانگذار آیین سیک به نام گورو نانک به سال ۱۴۶۹ در خانواده ای از طبقه کشاتریاها در یکی از روستاهای لاهور به دنیا آمد.

ادامه مطلب »