صفحه آرشیو

فطرس ملک

فطرس ملک

مقایسه ی تأکید بر قدرت مادی و قدرت روحانی در قرآن و تورات

با استناد به آنچه درباره ی موسی (علیه السلام) و فرعون در قرآن کریم آمده، در درجه ی نخست درمی یابیم که موضوع « قدرت » بُعد بزرگی را از دو سوی آن فرامی گیرد: قدرت فرعون به مثابه ی حاکم و در مقابل آن، قدرت موسی (علیه السلام) و…

مقایسه ی جبر و اختیار در دو قصه ی قرآنی و توراتی

در این مقاله موضوع اختیار و جبر را در قصه ی موسی (علیه السلام) و فرعون می کاویم. اساساً قصه ی قرآنی تأکید دارد که اعمال فرعون، زاده ی اراده ی اوست و نتیجه این که خود را در مرتبه ای فراتر از همه ی انسان ها قرار می داد. خود را برتر از چارچوب…