صفحه آرشیو

فقه الرضا

کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن

کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن چکیده کتاب التکلیف شلمغانی(م۳۲۲ ق) از همان زمان تألیف، به‌ویژه با توجه به اینکه هنوز انحرافی از شلمغانی سر نزده بود و او یکی از افراد مورد اطمینان حسین بن روح (م۳۲۶ق) محسوب…