صفحه آرشیو

فقه و اصول

فقه و اصول

کارکرد مقاصد شریعت در توسعه و تعمیق فقه امامیه

کارکرد مقاصد شریعت در توسعه و تعمیق فقه امامیه چکیده کارکردهای مقاصد شریعت در فقه امامیه، هدف این مقاله است. اهتمام فقهای امامیه به مقاصد شریعت در مقام استنباط، گاه در توسعه فقه و گاهی نیز در تعمیق آن مؤثر بوده است. این علم در توسعه فقه…

جایگاه حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی

جایگاه حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی این فصل فرجامی بر این پرسش تحقیق است؛ حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی چه جایگاهی دارد؟ مقصود ما از حکم ولایی و حکومتی، احکام اجتماعی اسلام مانند: نیاز به حکومت و رهبر و اطاعت از آن و دیگر حکم های…

پیامدهای صدور حکم ولایی

پیامدهای صدور حکم ولایی حاکمیت به منظور مدیریت اجتماعی، حقِ جعل قانون و صدور حکم، عزل و نصب مدیران و سایر اختیارات را داراست پیامد چنین اختیاراتی، تأثیر گذاری در رفتار شهروندان را به دنبال دارد، شهروندان نیز در برابر هر رفتاری، فردی یا…

ویژگی های حکم ولایی

ویژگی های حکم ولایی فرمان ولایی از اختیارات مقام ولایت نشانهای دارد که دانستنشان به شناخت آن کمک خواهد کرد. پیش از ورود به این بحث باید دانست؛ مقام ولایت دارای اختیاراتی است، او گاهی از حق خویش میگذرد مانند: تحلیل و عفو واجبات مالی. و…

پیشینه ی حکم ولایی

پیشینه ی حکم ولایی حکم ولایی در دورههای مختلف اسلامی دارای چه پیشینهای است؟ حکم ولایی در همهی دورانهایاسلامی کاربرد داشته، والیان از آن برای تأمین مقاصد شرع بهره جسته اند، این بحث در گفتار پیشین به مناسبت پارهای از رخدادهای ولایی مورد…

جایگاه ولایت

جایگاه ولایت در بخش نخستین ذیلِ کلید واژه ها، معنی «لغوی واصطلاحی» و «پیشینهی گویش حکم ولایی» گذشت. در این فصل به منظور شناخت بیشتر ولایت، چند خواسته را به ترتیب زیر پی میگیریم: «اهمیت ولایت»، «اقسام ولایت»، «نفی و اثبات ولایت»، «نهی…

آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی

آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی این فصل به شناسایی ویژگیهای اصطلاحی احکام « اولی» و « ثانوی» اختصاص دارد: ویژگیها حکم اولی و ثانوی چه ویژگیهایی دارند؟ برابر آنچه گذشت، حکم ثانوی سه گویش «اضطراری» ، «و لایی» و «ظاهری» داشت؛…

آشنایی با عناوین اولی و ثانوی

آشنایی با عناوین اولی و ثانوی این فصل به پژوهش در بارهی امور زیر اختصاص دارد: «درآمدی بر عنوان». «گونههای عنوان ثانوی». «آثار عناوین ثانوی». «جایگاه عناوین ثانوی». «وجوه تعدد و انحصارعناوین ثانوی». ۱٫ درآمدی برعنوان در…

چیستی حکم و سنجش انواع آن با فتوا

چیستی حکم و سنجش انواع آن با فتوا دراین فصل به تبیین سه مسئله میپردازیم: «چیستی حکم». «تنویع و تقسیم حکم». «سنجش انواع آن با فتوا». ۱٫ چیستی حکم حکم واقعیتی دارد که گفتار یا نوشتار و حتی اشارتهای دستوری از آن حکایت میکند بر…

چگونگی پیدایش حکم

چگونگی پیدایش حکم فرایند پدیداری حکم گذر از «مبدأ»، «فعلیت» و «غایت» است؛ نوشتار را از «مبادی» آغاز و با «غایات» به پایان میبریم. مبادی: مبادی به چه معنی و بر چه چیزهای اطلاق میگردد؟ مبادی جمع «مبدأ»؛ به معنی «ابتدا»؛ آغازین چیزهای…