صفحه آرشیو

فلسفه بلاها

فلسفه بلاها

فلسفه بلاها در احادیث آمده است: «البلاء للولاء» اگر اینگونه باشد که انسان هر چه به خداوند بیشتر نزدیک شود بیشتر به شداید گرفتار آید که در انسان دافعه و دوری از انجام اعمال نیک ایجاد می کند چون می ترسد هرچه خوب تر شود مشکلاتش بیشتر گردد.…