صفحه آرشیو

فیضیه

نقش سیاسی و تاریخی مدرسه فیضیه در تجدید حیات شیعه

نقش سیاسی و تاریخی مدرسه فیضیه در تجدید حیات شیعه چکیده شیعه از زمان پیدایش تاکنون، تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. در برخی موقعیت‌های تاریخی با فرصت پیش‌آمده، اقدام به تشکیل حکومت کرده و گاه با پویش فرهنگی اندیشمندان شیعی در تمدن…