صفحه آرشیو

قاعدۀ لطف مسلمانان و قاعده فیض مسیحیت

قاعدۀ لطف مسلمانان و قاعده فیض مسیحیت

قاعدۀ لطف مسلمانان و قاعده فیض مسیحیت پرسش آیا قاعده لطف را مسلمانان از مسیحیان گرفته اند؟ پاسخ اجمالی قاعده فیض در نزد مسیحیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که تا حدودی نزدیک به قاعده لطف در نزد مسلمانان می باشد، اما این دو در عین…