صفحه آرشیو

قرآن خواندن

برکات قرآن خواندن

🌼‍🌼‍ #برکات_قرآن_خواندن⇩ ✅ امام صادق عليه السلام فرمودند: خانه اى كه در آن قرآن خوانده نمى شود و از خدا ياد نمى گردد، سه گرفتاری در آن خانه بوجود می آید: ① بركتش كم میشود ② فرشتگان آن را ترك مى كنند (رحمت و فیض خاص خداوند به…