صفحه آرشیو

قران

قران

(السابقون السابقون) در قران چه کسانی هستند؟

(السابقون السابقون) در قران چه کسانی هستند؟ عن ابن عباس قال سالت رسول الله(ص) عن قول الله عز و جل: و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم؟ فقال: قال جبرئیل(ع): ذاک علی و شیعته. هم السابقون الی الجنة المقربون من الله…

سنت هاى تاریخى قرآن درباره مؤمنان

مقدمهقانون مندى جامعه و تاریخ از موضوعات مهم در حوزه اندیشه هاى اجتماعى است. و یکى از دغدغه هاى متفکران اجتماعى این بوده است که آیا همان گونه که در نظام طبیعت، قوانین طبیعى و تکوینى وجود دارد و بر اساس آن، تحلیل و پیش بینى پدیده هاى مادى…