نام کتاب: قرت العین بالحدیث الثقلین
مولف: الشیخ زکریا برکات درویش
ناشر: مجمع جهانی شیعه شناسی
چاپ: الطبعه الاولی.۱۴۳۱ه. ق