صفحه آرشیو

قصه های قرآن واقعیت یا سمبلیک و نمادین

قصه های قرآن واقعیت یا سمبلیک و نمادین

قصه های قرآن واقعیت یا سمبلیک و نمادین آیا داستان ها و قصه های قرآن کریم مبتنى بر واقعیت هاى تاریخى بیان شده است، یا آن که تمثیلات غیر واقعى و بیانات نمادین است؟ پرسش سلام، آیا مکان ها و داستان هایی که در قرآن کریم…