صفحه آرشیو

قناعت

قناعت

زینت قناعت

الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قراماو آنان هستند که هنگام انفاق به مسکینان اسراف نکرده و بخل هم نورزند بلکه در احسان میانه رو و معتدل باشند.فرقان، 67از امام رضا (ع) درباره چگونگی خرج در خانواده جویا شدم. آن حضرت…