هر میوه اى سمّى دارد، هرگاه میوه به دستتان رسید، آن را با آب بشویید و یا در آب فرو برید. «کافى/ج ۶/ص ۳۵۰/ح ۴»