صفحه آرشیو

لعن

چرا در زیارت عاشورا اول صد لعن و بعد صد سلام آمده است؟

چرا در زیارت عاشورا اول صد لعن و بعد صد سلام آمده است؟ پاسخ اجمالی لعن، در لغت به معنای راندن و دور کردن است؛ وقتی از ناحیه خداوند باشد به معنای عقوبت و عذاب أخروی است. سلام، به معنای درخواست یک نوع زندگی همراه با سلامت از ذات حق تعالی…