صفحه آرشیو

لولا علی لهلک عمر، نشانه تواضع عمر

لولا علی لهلک عمر، نشانه تواضع عمر

لولا علی لهلک عمر، نشانه تواضع عمر آیا ذکر مکرر جمله لولا علی لهلک عمر از سوی خلیفه دوم نشانه تواضع و فروتنی وی بوده است؟ واقعا جای بسی شگفتی است که کسی این کلام عمر را حمل بر تواضع و فروتنی وی کند، عجبا چگونه می توان تصور کرد که عمر با…