مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: لولا علی لهلک عمر، نشانه تواضع عمر