صفحه آرشیو

مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه

مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه

مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه تاریخ تاسیس ۱۳۶۳ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه واحد آموزش خواهران در سال ۱۳۶۳ به منظور سطح علمی و فرهنگی خواهران از طریق برگزاری دوره های آموزشی تأسیس گردید. در همین راستا از…