صفحه آرشیو

مؤسسه جهانى سبطين (عليهماالسلام)

مؤسسه جهانى سبطین (علیهماالسلام)

مؤسسه جهانى سبطین (علیهماالسلام) مؤسسه جهانى سبطین (علیهماالسلام) کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه مؤسسه جهانى سبطین (علیهماالسلام) مؤسسه اى است مستقل که به صورت جهانى و فرامرزى با اهداف دینى و فرهنگى فعالیت مى کند و…