صفحه آرشیو

مازندران

همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران

همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران (۷۶۰-۷۹۵ ه‍ .ق.) چکیده همگونی تصوف با تشیع به معنای فرآیندی است که به وسیلهٔ آن، تصوف با تشیع پیوندی استوار برقرار کرد و بر فرهنگ اجتماعی جامعهٔ ایران اثر گذاشت. این…