صفحه آرشیو

مالی و اقتصادی

مالی و اقتصادی

مسائل مالی و اقتصادی در قرآن (۱)

۱٫ مکتب سرمایه داری:اصالت را به فرد می دهد و جامعه را وسیله ی تأمین مصالح افراد می شناسد. به افراد آزادی کامل اعطاء می کند تا از هر راه ممکن، ثروت به دست آورند، و هرگونه که خواستند مصرف نمایند. این مکتب حدّ و حصری بر درآمدها و مصرف ها قرار…

مسائل مالی و اقتصادی در قرآن (۲)

۳٫ فیئ( دستاوردهایی که بدون جنگ به دست می آید )به غنائم و دستاوردهایی که با تسلیم شدن دشمن، و بدون جنگ و ستیز به دست می آید، اصطلاحاً « فیئ » می گویند. فییء به معنای رجوع و بازگشت حق به حق دار است. این گونه اموال، دربست در…