صفحه آرشیو

مباحث عمومی تاریخ

مباحث عمومی تاریخ

آفات نظری و عملی شخصیت ستایی و شخصیت ستانی در شناخت تاریخ و رهگشایی های شخصیت شناسی

مقدمهشناخت تاریخ با شناخت شخصیت های مشهور و رهبران بزرگ، گره خورده است؛ به طوری که شناخت تاریخ در گرو شناخت شخصیت های مشهور است و شناخت آن شخصیت ها نیز در گرو شناخت تاریخ است. البته، این دوری که میان دو عنصر تاریخ و شخصیت ها به ظهور می رسد،…

واژه شناسى «شیعه» و «تشیّع»

يكى از حوزه هاى نوين در مطالعات تاريخى، «لغت شناسى» ـ «فقه اللغة» يا «فيلولوژى» (Philology) ـ است كه به شناخت اصل و بن مايه يك لغت (واژه) و سير تغيير و تحول آن در دوره هاى مختلف تاريخى مى پردازد. البته،…