صفحه آرشیو

مبلغین شیعه

اخلاص و از خودگذشتگی،سیره مبلغین نامی شیعه

دکتر آیت پیمان، دبیرکل مجمع جهانی شیعه شناسی در جلسه مبلغین بین الملل مجمع جهانی شیعه شناسی، فرمود: سیره و زندگی مبلغین نامی شیعه در نقاطی از جهان نشان میدهد که آنان به این دو صفت اخلاص و از خودگذشتگی بر خوردار بوده اند و مردم بومی با درک…