صفحه آرشیو

مبنای مشروعیت امام چیست؟

مبنای مشروعیت امام چیست؟

مبنای مشروعیت امام چیست؟ مرجع کلام و نزاع بین امامیّه و عامّه به این امر است، که آیا امام باید منصوب و معین از طرف خدا و پیغمبر باشد، یا آن که تعیّن و نصب امام محوّل به اختیار امّت و جماعت است. مرجع این نزاع نیز به یک…