صفحه آرشیو

متفرقه

متفرقه

اسوه ایثار و کرامت

آموزه های کرامت آنچه برای همگان روشن است این که انسانهای والا با روش و منش خود نه تنها مردم زمان خود را ساختند بلکه تاریخ ساز آینده نیز شدند. امام حسن مجتبی(ع) از جمله آن انسانهای نادر عالم هستی است که وجودش سراسر افتخار و خدمت بود.وی…