صفحه آرشیو

مجلسی

نظریه تأویل ظواهر دینی نزد محمدباقر مجلسی

نظریه تأویل ظواهر دینی نزد محمدباقر مجلسی چکیده مجلسی، برخلاف برخی اندیشمندان که تأویل را ناظر به واقعیت خارجی می‌دانند، آن را ناظر به معانی الفاظ تلقی می‌کند. وی تأویل ظواهر را از مقوله استعمال مجازی قلمداد می‌کند و تأویلات رمزی…