صفحه آرشیو

مجمهع جهانی شیعه شناسی

آمدن عذاب الهى بر منکر غدیر

آمدن عذاب الهى بر منکر غدیر پس از مراسم بیعت گرفتن از مردم براى امیرالمؤمنین علیه السلام در غدیرخم باز هم پیامبر صلی الله علیه و آله فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام را بیان مى‏فرمودند تا این که بعضى از منافقین بر آشفته شدند. و در این میان…