صفحه آرشیو

محمد قائینی

اگر فقه جوابگوی اداره اجتماع نبود، باید احتیاط کرد

محمد قائینی: اگر فقه جوابگوی اداره اجتماع نبود، باید احتیاط کرد اختصاصی شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن…