صفحه آرشیو

مدیریت

مدیریت

الگوهای مدیریت زنان در قرآن

بلقیس ملکه سبا؛ الگوی حکومت و زمامداری در عرصه سیاسی:بلقیس سمبل مدیریت سالم است. در سایه مدیریت سالم است که جامعه به کمال و سعادت می‌رسد. بلقیس زنی خردمند و مآل‌اندیش بود که در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و کشورداری از تجربیات…

مدیریت از منظر قرآن

مقدمهگروهی ناآشنا با قرآن چنین پنداشته‌اند که این کتاب تنها در موضوعات ماوراء طبیعی و اخروی بوده، تعلیماتش منحصر به عیادات، تزکیه نفس و امور معنوی است و کمتر به مسائلی پرداخته که در زندگی روزانه ما به نظر آید و در بهبود اوضاع اجتماعی…

قرآن و مدیریت

مقدمه سبک مدیریتی هر جامعه متاثر از ارزشهای حاکم بر آن جامعه است ارزشها از یک سو تعیین کننده اهداف و از سوی دیگر راهنمای شیوه‌ها و تبیین‌کننده‌ی ابزار رسیدن به اهداف می‌باشد و به عبارت دیگر تدوین کننده استراتژیها و…