صفحه آرشیو

مذهب شافعی

مذهب شافعی

ویژگیها و منابع مذهب شافعی

1 - «سنت» تفصیل دهنده قرآن است.2 - نسخ کتاب به سنت، هر چند هم اخبار متواتر بر آن باشد، پذیرفتنی نیست.3 - اجماع پس از کتاب و سنت حجت شمرده می شود.4 - «اقوال صحابة» حجتی بر احکام الهی بوده و بر قیاس مقدم است.5 -…

سازمان روحانیت اهل سنت، پیروان مذهب امام شافعی در ایران

این سلسله جنبان علم و تقوا کاروان اندیشه زرینی هستند که در طول هزار و اندی سال با تمام تنگی معیشت در اقصا نقاط این مرز و بوم پاسدار باورهای دینی خود بوده و همواره علمایی سترگ در آن مناطق با گمنامی تمام زندگی کردند و در گستره زمان، دل به…

تاریخچه مذهب شافعی

نگاهی به زندگانی شافعی:محمد بن ادریس به قبیله قریش منتسب بوده و در سال 150 ه.ق. در شهر غزه از شهرهای فلسطین دیده به جهان گشود. در آغاز، فقه را در نزد مسلم بن خالد زنجی در شهر مکه فراگرفت و در چهارده سالگی از او رخصت فتوی یافت. در بیست سالگی…