صفحه آرشیو

مركز اسلامي عاشورا (عشاق الحسین)

مرکز اسلامی عاشورا (عشاق الحسین) 

مرکز اسلامی عاشورا (عشاق الحسین) کشور مکان استقرار هلند تاریخچه مرکز اسلامی عاشورا در راستای انجام فعالیتهای مذهبی- اجتماعی  فرهنگی برای هموطنان ایرانی و سایر مسلمان مقیم هلند با تمام امکانات از جمله سالنهای اجتماعات و سایر…