صفحه آرشیو

مرکزپژوهشهای ایرانی واسلامی

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) سی و یک سال است که مشغول تدوین دائرهالمعارف بزرگ اسلامی به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی است. در کنار این کار عظیم دانشنامه‌های دیگر هم در دست تدوین است. مثل دانشنامه ایران…