مرکز احیای میراث اسلامی ـ قم تاریخ تاسیس ۱۳۷۴ کشور مکان استقرار ایران-قم وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه شاید یکی از سخت ترین مراحلی که محقق در راه تحقیق آثار علمی و دینی با آن مواجه است همانا رسیدن به مصادر ومنابع خطی می باشد که این از جهتی […]