صفحه آرشیو

مرکز اسلامی امام علی(ع) وین

مرکز اسلامی امام علی(ع) وین

مرکز اسلامی امام علی(ع) وین تا سال ۱۳۷۱ شمسی ایرانیان مقیم وین مکانی برای انجام مراسم عبادی و فرهنگی خود نداشتند. در این سال در Mollardgasse شماره ۵۰ واقع در منطقه ۶ وین مکانی از سوی جمهوری اسلامی ایران خریداری شد که با نام مرکز فرهنگ…