مرکز اطلاع رسانی آل البیت (ع) – شبکه کاظمین     کشور مکان استقرار عراق-کاظمین وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه یکی از شبکه های وابسته به مرکز اطلاع رسانی آل البیت (علیهم السلام) میباشد که درشهر مقدس کاظمین افتتاح گردید . این شبکه روی اینترنت به زبانهای عربی و […]