مرکز تخصصی امام مهدی (عج) ـ نجف اشرف کشور مکان استقرار عراق وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه مسأله إمام مهدى عجل الله فرجه یکى از مهمترین مساءل مطرح شده در میدان علمى ودر تمام بحثهى مربوط به آن ومکاتب وایدئولوژى ها وروشهى فلسفى آن است. زیرا همه به […]