صفحه آرشیو

مریم(س)، دست پرورده خداوند

مریم(س)، دست پرورده خداوند

مریم(س)، دست پرورده خاص خداوند

در میان مردان می توان الگوها و اسوه های بسیاری را معرفی کرد که در این میان پیامبر(ص)، و اهل بیت ایشان(ع) از اسوه های مطلق و کامل قلمداد می شوند و از اسوه های دیگر می توان به حضرت ابراهیم(ع) با یک استثنا و دیگر پیامبران(ع) در مواردی که…