صفحه آرشیو

مسئله توسل به اموات و آیه ۲۲ سوره مبارکه فاطر

مسئله توسل به اموات و آیه ۲۲ سوره مبارکه فاطر

مسئله توسل به اموات و آیه ۲۲ سوره مبارکه فاطر چکیده وهابیان با استناد به آیه ۲۲ سوره مبارکه فاطر که فرموده: (و ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُور) سماع موتی را منکرند و معتقدند توسل و شفاعت به مردگان به علت عدم سماع موتی، صحیح…

مسئله توسل به اموات و آیه ۲۲ سوره مبارکه فاطر

مسئله توسل به اموات و آیه ۲۲ سوره مبارکه فاطر چکیده وهابیان با استناد به آیه ۲۲ سوره مبارکه فاطر که فرموده: (و ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُور) سماع موتی را منکرند و معتقدند توسل و شفاعت به مردگان به علت عدم سماع موتی، صحیح…