صفحه آرشیو

مسئله وجود در مکتب ابن عربي

مسئله وجود در مکتب ابن عربي

مسئله وجود در مکتب ابن عربی

بحث درباره مسئله وجود در مکتب ابن عربی است که یکی از مسائل بسیار بنیادی و مهم در این حوزه به شمار می‌رود. در قرآن فی‌المثل در سوره حدید آیاتی وجود دارد که گویای نظریه وجود در نزد ابن عربی و پیروان اوست. چون واقعاً وجود از نظر ابن…