صفحه آرشیو

مسائل حقوقی

مسائل حقوقی

ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود

مقدمه الف) دادگاههای یهوددر نظام حقوقی یهود، سه دادگاه مهم به امور مدنی، کیفری و دینی رسیدگی می‏کرد:.۱ دادگاه سنهدرین کبیر: این دادگاه دارای ۷۱ عضو بود و به مسائل بسیار مهم‏می‏پرداخت . سنهدرین کبیر صرفا یک نهاد قضایی نبود، بلکه در حقیقت…