صفحه آرشیو

مساجد.شیعه شناسی.زیارت.حج.شیعه

اتهام ابن تیمیه در برترى مشاهد بر مساجد و زیارت بر حج از نگاه شیعه!!!

اتهام ابن تیمیه در برترى مشاهد بر مساجد و زیارت بر حج از نگاه شیعه!!! پرسش : آیا همان طور که ابن تیمیه مى گوید، شیعه به مساجد بى احترامى نموده و به جاى حج به مشاهد مشرفه مى رود؟ پاسخ اجمالی: ابن تیمیه شیعه را متهم می‌کند که مساجد را…