صفحه آرشیو

مسلم

نقل بخاری و مسلم از مردودین

نقل بخاری و مسلم از مردودین مگر داعی چه عرض کردم که جناب‌عالی عصبانی شدید. عرض داعی جز این بود که گفتم اخبار موضوعه از رجال مردوده کذّابین در صحاح شما، حتی در صحیحین بخاری و مسلم، موجود است. شما اخبار صحیح بخاری را با مراجعه به کتب رجال…

اخبار خرافی در صحیحین بخاری و مسلم

اخبار خرافی در صحیحین بخاری و مسلم داعی: اولاً در جمله‌ای از بیاناتتان که فرمودید این دو کتاب مورد قبول تمام امّت است، اعتراضات علمی وارد است و این ادعای شما استناداً به قول ابن حجر، علماً و عملاً و منطقاً مردود یکصد میلیون مسلمان با علم…