صفحه آرشیو

مسيحيان

مسيحيان

پاپوش دوختن برای مسیحیان بنیادگرا

بنیادگرایی مسیحی در بطن بسیاری از مباحث پرشوری است که این روزها به گوش می رسد و دامنه آن ها از رابطه بین کلیسا و حکومت تا تصویر درستی که رسانه ها باید از دین مسلط در امریکا، به ویژه در ایامی که آمریکا بیش از هر وقت دیگری جامعه ای تکثرگرا را…

پاپوش دوختن برای مسیحیان بنیادگرا

بنیادگرایی مسیحی در بطن بسیاری از مباحث پرشوری است که این روزها به گوش می رسد و دامنه آن ها از رابطه بین کلیسا و حکومت تا تصویر درستی که رسانه ها باید از دین مسلط در امریکا، به ویژه در ایامی که آمریکا بیش از هر وقت دیگری جامعه ای تکثرگرا…