صفحه آرشیو

مسيحيت معاصر

مسيحيت معاصر

گرویدن به کیش نوین

اشاره:سند زیر، نامه ی یک کشیش انگلسیی به اسقف لندن به سال ۱۵۲۷، بیانگر نوعی تجربه مذهبی است در اوایل قرن شانزدهم که باید نسبتاً معمول بوده باشد. تامس بیلنی Thomas Bilney ( 1531 - ؟ ۱۴۹۵) لوتری نبود، ولی توضیحات او در خصوص «به کیش تازه…

اومانیسم با مسیحیت چه کرد؟

تمامیت استقرار فرهنگ جدید و منحل شدن تفکر دینی در اومانیسمبا پیدایش فرهنگ جدید، صورت نوعیه ی جدیدی بر فرهنگ مسیحی زده شد. این صورت چیزی جز اومانیسم و شأن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن یعنی لیبرالیسم نبود. فرهنگ مسیحی که با ظهور رنسانس ظاهرش…

مسیحیت و نهضت اصلاح دین

درک نهضت جهانی کلیساها(*) از جنبش اصلاح دین تحت تأثیر ارزیابی مجدد شخصیت مارتین لوتر(۱) بوده است تا حدود زیادی رشد مطالعه درباره لوتر مدیون مورخان کاتولیک بوده است که بیش از همتایان پروتستانت خود به منشأ پیدایش نهضت اصلاح دین و بحران دینی…

نصرانیان گمراه، رو در روی مؤمنان

یکی دیگر از مصادیق بارز دشمن که خداوند معرفی می کند، پیروان گمراه نصرانی اند که پیرو دین تحریف شده مسیحیت می باشند. هم تاریخ و هم قرآن، به دشمنی ها و کارشکنی های این دشمن آشکار بشریت، گواهی داده به پیمان شکنی نصاری، هم چون دیگر دشمنان پنهان…

چهره عیسى مسیح در مسیحیت معاصر

اشارهدر نوشته حاضر، نویسنده بر آن است تا چهره عیسى مسیح را در مسیحت معاصر و تفسیرهاى گوناگونى را که در مسیحیت معاصر از عیسى مسیح انجام گرفته است، بررسى کند. در این بحث، وى به مسیح شناسى در چهار حوزه در مسیحیتِ معاصر اشاره مى کند که…

مسیحیت و زمانه اش

در واقع مسیحیت با موعظه های و مرگ عیسای ناصری در حدود ۲۷- ۳۰م آغاز شد. با این وجود، بیشتر انجیل عیسی چیزی نبود جز تأکید بر اندیشه هایی که تا آن هنگام در آیین یهود بیان شده بود. از زمان آنتیوخوس چهارم اپیفانس (۱۷۵- ۱۶۳ پ م) که با کوشش برای…

آشنایی با الهیات مسیحی معاصر

پیشینه ی الهیات مسیحیانقلاب علمی، نهضت روشنگری، انقلاب صنعتی و نهضت های اجتماعی و فکری گوناگون در زمان جنگ جهانی نخست، بطور اساسی فضای فکری و علمی را متحول ساختند و منجر به پیدایش وضعیت جدیدی نسبت به مراجع و نهادهای معتبر و با نفوذ قبلی…

رابطه ی علم و دین از دیدگاه مسیحیت معاصر

مقدمهرابطه ی علم و دین با تعارض آنها و چگونگی ایجاد برقراری تبادل و همکاری بین مردان علم و عالمان دین همواره یکی از مسایل مناقشه انگیز و پیچیده ی تاریخ اندیشه ی بشری بوده است و از قدمت و دیرینگی کم مانند برخوردار است. در روزگار ما نیز با…