صفحه آرشیو

مشخصات و ویژگی‌های شیعه

مشخصات و ویژگی‌های شیعه

مشخصات و ویژگی‌های شیعه لطفاً اساس تفکر شیعه را توضیح داده و ویژگی‌های آن‌را بیان فرمایید. پاسخ اجمالی اساس تفکر شیعه و مأخذ تمام معارف شیعی قرآن کریم است. قرآن کریم هم ظواهر آیات خود، هم گفتار و کردار، بلکه سکوت و…