صفحه آرشیو

مشورت

مشورت

خوشرفتاری و مشورت در خانواده ها

خوشرفتاری و مشورت در خانواده ها در درسهای پیشین اشاره شد که ایثار و گذشت و فداکاری از وظایف سنیگین مرد و زن در خانه است و اگر این صفات در خانه در محیط خانه نباشد این کانون گرم به محلی سرد و بی روح تبدیل خواهد شد و هم چنین، گفتیم مرد و زن…

مشورت در خانواده (مشاوره،جوانان،فرزندان و زنان)

مشورت در خانواده (مشاوره،جوانان،فرزندان و زنان) از نمونه هاي بارز احترام و تكريم فرزندان مورد مشورت قرار دادن آنان از اوايل نوجواني است اين گونه توجه و عنايت به نوجوانان انديشه و تفكر آنان را برور مي سازد و استعدادهاي عقلي نهفته در وجودشان…

خوشرفتاری و مشورت در خانواده ها

در درسهاي پيشين اشاره شد که ايثار و گذشت و فداکاري از وظايف سنيگين مرد و زن در خانه است و اگر اين صفات در خانه در محيط خانه نباشد اين کانون گرم به محلي سرد و بي روح تبديل خواهد شد و هم چنين، گفتيم مرد و زن در خانه بايد خوشرفتاري کنند. زيرا…