صفحه آرشیو

معانقه

ثواب معانقه (در آغوش گرفتن) میان مؤمنان چیست؟

📜 پاسخ 🎄تمامی احکام و آدابی که در آموزه‌های دینی به آن سفارش شده، بر اساس مصالح و مفاسدی می‌باشد و بیشتر آنها در آیات و روایات بیان شده است، اما این بدین معنا نیست که ما به صورت جزئی به حکمت و فلسفه همه آنها دسترسی پیدا نماییم. 🍁…